فرمول تولید مایع سفید کننده

فرمول تولید مایع سفید کننده

فرمول تولید مایع سفید کننده


سفیدکننده کلری دارای ماده فعال هیپوکلریت سدیم است در حالی که سفیدکننده ها دارای مواد فعال متفاوتی همچون پراکسید هیدروژن هستند.

اکثر لکه برها موادی هستند که از آنها به عنوان سفید کننده ،ضدعفونی کننده و تمیز کننده استفاده میشود. پر استفاده ترین ماده ای که از آن به عنوان سفید کننده استفاده میگردد، آب ژاول است که خاصیت ضدعفونی کننده نیزدارد

.

.

.

به همین علت آب ژاول یک سفید کننده کلردار میباشد و همچنین از سفید کننده های هم نوع، نیز می توان ازپربورات سدیم را نام برد که از آن بیشتر در کسب و کارهای خشک شویی و نیز در ترکیب پودرهای ماشین لباسشویی استفاده می گردد.

.

.

این نکته لازم به ذکر است که قدرت سفیدکنندگی پربورات از آب ژاول کمتر است.
فرمول زیر در یک صفحه و به صورت فایل pdf است.